تازه های زمین صنعت فراور

نصب پایپینگ

پروژه شرکت معدن آرا فلات آریا (تاجکوه)

و
پروژه کارخانه فرآوری معادن تنگ زاغ

pnggggg

مجموعه ما