ساخت و تولید

در بخش ساخت و تولید در این شرکت توانایی تولید ۶۰ دستگاه اسپیرال در ماه وجود دارد و همچنین در این بخش تمامی متعلقات مورد نیاز جهت خطوط فرآوری نیز تولید می شود.

همچنین با توجه به نیاز و درخواست مشتری و طراحی انجام شده بالمیل با طول و قطرهای مختلف نیز ساخته می شود.