نصب و راه اندازی

با توجه به طراحی و تامین دستگاه های خطوط فرآوری مواد معدنی توسط شرکت زمین صنعت فراور این شرکت با توجه به نیاز مشتریان، این خطوط را نصب و راه اندازی کرده و بعد از پایدار شدن خط،آن را به بهره بردار و مشتری تحویل می دهد و همچنین شرکت زمین صنعت فراور نحوه استفاده از دستگاه را به پرسنل موجود در هریک از خطوط آموزش داده و همچنین بعد از تحویل خط نیز همرا با مشتری بوده و در صورت نیاز جهت بهبود و افزایش ظرفیت خطوط به مشتری خود کمک می کند.