سایر تجهیزات

در راستای اجرای خطوط فرآوری مختلف، توسط شرکت زمین صنعت فراور و با توجه به مورد نیاز بودن برخی از محصولات برای خطوط فرآوری به روش اسپیرال، شرکت زمین صنعت فراور جهت تکمیل خطوط اجرایی خود و تسهیل در اپراتوری و نحوه عملکرد مناسب دستگاه ها با توجه به نوع چینش و طراحی خط فراوری، محصولاتی همچون انواع اسپیلیترهای مرکزی و انواع کلکتورها را تولید می کند.